ค่าใช้จ่ายในวันปฐมนิเทศ นิสิตชั้นปี 1 ปีการศึกษา 2560

รายการจำนวนเงิน นิสิตชั้นปีที่ 1 จ่ายเพิ่มในวันมารายงานตัว

 วันที่ 17 กรกฎาคม 2560

สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

$$$$$$$$$$

  1. ค่าบำรุงการศึกษา+ค่าที่พัก =    3,000  บาท
  2. ค่าของใช้ส่วนตัว จำนวน 31 รายการ
  • นิสิตหญิง =  15,800  บาท
  • นิสิตชาย =  13,300  บาท

สรุปจำนวนเงินจ่ายเพิ่ม

  • นิสิตหญิง =  18,800  บาท
  • นิสิตชาย =  16,300  บาท

$$$$$$$$$$

 

                                                  งานการเงิน วพบ.นพรัตน์วชิระ