จรรยาบรรณครูของวิทยาลัย

นโยบายวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพรัตน์วชิระ
ในการสนับสนุนให้อาจารย์ปฏิบัติตามจรรยบรรณวิชาชีพครู

ครู คือ ผู้ที่มีความสามารถให้คำแนะนำ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการเรียน สำหรับนักเรียน หรือ นักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน มีหน้าที่ หรือมีอาชีพในการสอนนักเรียน เกี่ยวกับวิชาความรู้ หลักการคิดการอ่าน รวมถึงการปฏิบัติและแนวทางในการทำงาน และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ที่เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ครูต้องสอนให้ศิษย์เป็นทั้งคนดีคนเก่ง โดยวิธีในการสอนจะแตกต่างกันออกไปโดยคำนึงถึงพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และเป้าหมายของนักเรียนนักศึกษาแต่ละคน ดังนั้นตัวครูก็ต้องพัฒนาตัวเองให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่งด้วยการเป็นพยาบาล เป็นวิชาชีพที่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตมนุษย์ การพยาบาลเป็นการปฏิบัติโดยตรงต้องตระหนักในบทบาทของตนเอง ตระหนักในคุณค่า ศักดิ์ศรี สิทธิมนุษยชน รักษามาตรฐานการประกอบวิชาชีพ และธำรงไว้ซึ่งอันชอบธรรมในการประกอบวิชาชีพของตนเองการเป็นทั้งครูและพยาบาลจึงถือเป็นภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่ ซึ่งอาจารย์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู อันเป็นการแสดงถึงความมีเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ ดังนี้ครูพึงปฏิบัติตนตามแนวทางพระราชดำรัสของสมเด็จพระราชบิดาที่ว่า “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนเป็นกิจที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

จรรยาบรรณครูของวิทยาลัย

 • ครูต้องเป็นคนดีตามแนวทางพระราชดำรัสของสมเด็จย่าที่ว่า “ไม่พูดปด ไม่สอพลอ ไม่อิจฉาริษยา ไม่คิดโกง และพยายามทำหน้าที่ของตนให้ดี ในขอบเขตศีลธรรม”
 • ครูพึงปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยมุ่งส่งเสริมความมั่นคงของชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์
 • ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นผู้นำในการอนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญา และ วัฒนธรรมไทย พึงช่วยเหลือเกื้อกูลชุมชนในทางสร้างสรรค์ สนับสนุนกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสันติสุข และยกระดับคุณภาพชีวิต
 • ครูพึงร่วมมือและเป็นเครือข่ายกับสมาชิกด้านสุจภาพอนามัย และบุคคลอื่น ๆ ในสังคม เพื่อส่งเสริมชุมชนและสนองตอบความต้องการด้านสุขภาพอนามัยของสังคม
 • ครูพึงปฏิบัติงานด้วยความมีสติ ตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความเสมอภาคตามสิทธิมนุษยชน โดยคำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา และสถานภาพของบุคคล
 • ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลืออบรม สั่งสอน สร้างเสริมความรู้ ฝึกฝน ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงาม ส่งเสริมให้กำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า ให้เกิดแก่สิษย์อย่างเต็มความสามารถ
 • ครูต้องประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้งกาย วาจา และจิตใจ
 • ครูต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์
 • ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และไม่ใช้ให้ศิษย์กระทำการใดๆ อันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ
 • ครูย่อมพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยากร เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ
 • ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเป็นสมาชิกที่ดีของสถาบันและองค์กรวิชาชีพ