จรรยาบรรณเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัย

จรรยาบรรณบุคลาการสายสนับสนุน

  1. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรม
  2. เป็นผู้มีจิตบริการ นอบน้อม มีอัธยาศัยดี
  3. ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงาน
  4. มีความขยันหมั่นเพียร อดมนอดกลั้น
  5. ปฏิบัติหน้าที่โดยเห็นประโยชน์แก่องค์กรเป็นหลัก
  6. ใฝ่หาความรู้ และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ