จำนวนนิสิตที่เข้าทำประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

จำนวนนิสิตที่เข้าทำประเมิน
ชั้นปี 1 มีจำนวนนิสิต 93 คน
เข้าประเมิน 82 คน

ชั้นปี 2 มีจำนวนนิสิต 52 คน
เข้าประเมิน 52 คน ครบตามจำนวน

ชั้นปี 3 มีจำนวนนิสิต 50 คน
เข้าประเมิน 20 คน

ชั้นปี 4 มีจำนวนนิสิต 60 คน
เข้าประเมิน 44 คน

หมายเหตุ แบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ต้องการจำนวนนิสิตเข้าทำแบบประเมินครบตามจำนวนนิสิตทุกชั้นปี   เช็คเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557 เวลา 10.00 น.

ลิ้งค์เข้าทำแบบประเมิน http://goo.gl/g0EZG2