จิตอาสา ร่วมคัดกรอง และฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (Covid-19)

จิตอาสา ร่วมคัดกรอง และฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (Covid-19)

       คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ คณะพยาบาลศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนกร่วมกับโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี สังกัดกรมการแพทย์ ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาดูแลผู้รับบริการและร่วมคัดกรองฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด-19 (Covid-19) สำหรับประชาชนทั่วไป ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 13 – 21 พฤษภาคม 2564