รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานยานพาหนะ (พนักงานขับรถยนต์) จำนวน 2 คน
  2. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานช่าง จำนวน 1 คน
  3. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานการเงิน จำนวน 1 คน
  4. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบัญชี จำนวน 1 คน
  5. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานบริการวิชาการ จำนวน 1 คน
  6. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 คน