ชีวิตนิสิตพยาบาล

แนะนำวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่และแผ่นดินไทย พัฒนาศาสตร์การดูแลสุขภาพเพื่อมวลมนุษย์ มุ่งสะสม สร้างสรรค์ ความรู้ คุณธรรม การเป็นพยาบาลนั้นต้องใช้ทั้งความตั้งใจ และมีสติเป็นอย่างมาก มันไม่ใช่แค่รู้ทฤษฎีเท่านั้น แต่ต้องลงมือปฏิบัติจริง การเรียนที่เน้นทั้งเนื้อหาวิชาการ และการฝึกปฏิบัติที่ครอบคลุมหลักสูตร การได้ออกไปฝึกงาน ซึ่งแรก ๆ ก็จะมีพี่เลี้ยงคอยแนะนำ ข้อดีคือทำให้เราสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลการเรียนรู้กันได้อยู่ตลอด

Slider