ดูงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาลัยเกษตรศาสตร์


“30 กรกฎาคม 2555 คณาจารย์จากบัณฑิตวิทยาลัยเดินทางเพื่อไปศึกษาดูงานและหารือเกี่ยวกับการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต(นานาชาติ)ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มก.”

From ดูงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาลัยเกษตรศาสตร์, posted by on 7/30/2012 (4 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher