ตารางปฐมนิเทศนิสิตใหม่ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ตารางปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระหว่างวันที่ 17 – 30 กรกฎาคม 2560

และนิสิตชั้นปี 1 ปีการศึกษา 2560 เริ่มเปิดภาคการเรียนที่ 1 /2560 วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

ดาวน์โหลด