แบบฟอร์มแจ้งการโอนเงิน

respone-academic-s

เมื่อทำการลงทะเบียนแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นจำเป็นต้องทำการแจ้งการโอนเงินเพื่อให้ทางวิทยาลัยฯทราบ โดยกรอกรายละเอียดเพื่อทำการยืนยันการโอนเงิน

ชื่อ - สกุล (*)

เบอร์ติดต่อได้ :

อีเมล์ของคุณ (*)

เป็นจำนวนเงิน

จากธนาคาร

วันที่โอนเงิน

เมื่อเวลา

หลักฐานการโอน :