ขอรับทุนการศึกษา หมดเขต 13 ธันวาคม 2555

ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เรื่อง ทุนการศึกษา

************************************************************

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ รับสมัครทุน มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร
(ชุมพล) จุฑาธุช ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ จำนวน ๑ ทุน โดยมีหลักเกณฑ์วิธีการ ตามรายละเอียดดังนี้


ผู้มีสิทธิขอรับทุน
นิสิตพยาบาลศึกษาอยู่ชั้นปีที่ ๑ ของการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ๔ ปี

คุณสมบัติผู้รับทุน
๑. ขาดแคลนทุนทรัพย์
๒. มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร
๓. ช่วยเหลือกิจกรรมวิทยาลัย มีความกระตือรือร้น จิตอาสา

จำนวนทุนการศึกษา
จำนวน ๑ ทุน

มูลค่าทุนการศึกษา
จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

ผู้ตัดสินการให้ทุน
คณะกรรมการทุนการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

กำหนดเวลายื่นใบสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕  เวลา ๑๓.๐๐ น.

สัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป

ชื่อผู้จะติดต่อขอรับใบสมัครและอำนวยความสะดวก คุณขนิษฐา กองเป็ง งานกิจการนิสิต อาคารเรียน ๒ ห้อง ๓๐๗

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา