นำเสนอผลงานวิจัย

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ดร. บุษบา สงวนประสิทธิ์ นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง
: การส่งเสริมการเข้าถึงระบบบริการปฐมภูมิในเขตเมือง
: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการสังเคราะห์เชิงบรรยาย(Enhancing Accessibility to Urban Primary Care Service: systematic review and narrative synthrsis) ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ iHSEP 2019 : The International Conference on Advancement in Health Sciences Education and Professions 2019 ระหว่างวันที่ 11 – 13 พ.ย. 62 — ที่ Miracle Grand Convention Hotel