นิสิต ปี 1 ที่สนใจทดสอบความรู้ทางด้าน Eng & IT

ข้อกำหนด: ต้องเป็นนิสิตชั้นปี 1 เท่านั้น

อัตราค่าสมัคร: ค่าสมัครวิชาละ 100 บาท โดยคณะจ่ายให้ 60 บาท/รายวิชา นิสิตจ่าย 40 บาท/รายวิชา
โดยนิสิตที่เข้าทดสอบภาษาอังกฤษและ IT จะได้รับเกียรติบัตร

สมัครสอบภาษาอังกฤษ

ขั้นตอนการสมัคร

1.ให้นิสิตทำการสมัครทดสอบความรู้โดยกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน (สมัครได้ทั้งภาษาอังกฤษและ IT)

2.พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินแล้วนำมาชำระเงินที่กองบริการการศึกษา (กำแพงแสน) ภายในวันและเวลาราชการ ตามที่กำหนด

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม