นโยบายคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

นโยบายคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กำหนดนโยบายในการดำเนินงาน ดังนี้
นโยบายด้านการบริหาร
1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและมุ่งผลสัมฤทธิ์
2) เน้นการบริหารความเสี่ยง การควบคุมกำกับติดตาม การกระจายอำนาจโปร่งใส และตรวจสอบได้โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
3) เน้นการนำเทคโนโลยีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และพัฒนาฐานข้อมูลที่เอื้อต่อการตัดสินใจ ใช้ดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา การวิจัย การประกันคุณภาพการศึกษา และกิจการนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง