นโยบายของวิทยาลัย

นโยบายของวิทยาลัย
ผู้บริหารองค์กร ได้กําหนดนโยบายเพื่อให้การบริหารจัดการมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพ คือ

“BCNNV” ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

B: Best Practice (การปฏิบัติที่เป็นเลิศ) ขับเคลื่อนการดําเนินงานให้เป็นระบบและต่อเนื่องจนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี Good Practices) หรือแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

C: Collaboration (ความร่วมมือ) ส่งเสริมความร่วมมือ (Collaboration) ในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางสุขภาพร่วมกับหน่วยงาน สถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ
– ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
– พัฒนาหลักสูตรอบรมร่วมกับสถาบันและหน่วยงานภายนอก

N: New Method/Innovation (คิดหาวิธีการใหม่ๆ / พัฒนานวัตกรรม) ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันให้บุคลากรและนักศึกษาคิดค้นวิธีการใหม่ ๆ หรือพัฒนานวัตกรรม (New Method/Innovation) ที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ทางสุขภาพและจดเป็นสิทธิบัตร สู่การพัฒนาเป็นวิทยาลัยนวัตกรรม

N: Networks (ภาคีเครือข่าย) (สร้างเครือข่าย) ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างภาคีเครือข่าย (Networks) การให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน ระหว่างวิทยาลัยกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ หรือหน่วยงานภายนอก

V: Vision (การทํางานมุ่งสู่วิสัยทัศน์) ขับเคลื่อนการดําเนินงานของวิทยาลัยเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่สะท้อนถึงความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและวิชาชีพ