นโยบายด้านการบริหารและการจัดการองค์กร

นโยบายด้านการบริหารและการจัดการองค์กร

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการซึ่งมีขั้นตอนที่กระชับ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
2. เน้นการบริหารความเสี่ยง ควบคุมกํากับติดตามการดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอ ใช้การกระจายอํานาจและการมีส่วนร่วมของบุคลากร และดําเนินการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
3 ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ ช่วยในการตัดสินใจในการดําเนินงานด้านจัดการศึกษา การพัฒนานิสิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษา
4 พัฒนาวิธีการการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร