นโยบายด้านการบริการจัดการ

นโยบายด้านการบริการจัดการ
1) พัฒนาระบบการจัดการศึกษา ให้ได้ผลลัพธ์การผลิตที่มีมาตรฐาน
2) เน้นการประชาสัมพันธ์ สรรหาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีคุณภาพเข้าสู่ระบบ
3) พัฒนาระบบการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญ
4) เน้นการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรและตามอัธยาศัย เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
5) พัฒนาสิ่งสนับสนุน และนวัตกรรมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน