นโยบายด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์

นโยบายด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์

บัณฑิตการพยาบาลและกำลังคนด้านสุขภาพที่ผ่านการพัฒนาจากวิทยาลัยฯ มีคุณภาพและอัตลักษณ์ที่พึงประสงค์เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นจากชุมชนและทุกภาคส่วน

1.  สนับสนุนให้มีการผลิตและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพในระดับชาติและนานาชาติ
2 แสวงหาแหล่งทุนวิจัยและความร่วมมือในการทําวิจัย และผลิตผลงานวิชาการจากหน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศ
3 สนับสนุนการทําวิจัยและผลงานวิชาการ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาองค์กรรวมทั้งการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย
4 ส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อการสังเคราะห์องค์ความรู้จากการปฏิบัติงาน และการศึกษาวิจัยเพื่อการเผยแพร่และการนําไปใช้ประโยชน์ของหน่วยงานภายนอกและประชาชนทั่วไป