นโยบายด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

นโยบายด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

บัณฑิตการพยาบาลและกำลังคนด้านสุขภาพที่ผ่านการพัฒนาจากวิทยาลัยฯ มีคุณภาพและอัตลักษณ์ที่พึงประสงค์เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นจากชุมชนและทุกภาคส่วน

  1. บริการวิชาการแก่สังคมด้วยวิธีการที่หลากหลายและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
  2. พัฒนาบุคลากรภายในทุกระดับให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับภารกิจที่รับผิดชอบ
  3. พัฒนาศูนย์ศึกษาให้เป็นแหล่งวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับเครือข่าย/ชาติ/นานาชาติ