นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งได้ดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาล เพื่อให้การดำเนินการบรรลุภารกิจและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา จึงได้กำหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และแนวทางการพัฒนาของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ในการดำเนินงาน ดังนี้
1. นำระบบประกันคุณภาพตามองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้คุณภาพ มาใช้ในการจัดบริการการศึกษาตลอดจนกระบวนการผลิตบัณฑิตพยาบาล
2. ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้กับบุคลากรทุกระดับในวิทยาลัยฯ ให้มีส่วนร่วมรับรู้และเข้าใจวัฒนธรรมคุณภาพในการให้บริการ และสร้างสรรค์กระบวนการจัดการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. เน้นการติดตาม ควบคุมคุณภาพ ประเมินคุณภาพภายในและภายนอกพัฒนาคุณภาพให้มีระบบการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่มาตรฐานการศึกษาและสามารถรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก
4. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา