นโยบายด้านการผลิต

นโยบายด้านการผลิต

วิทยาลัยฯ มีนโยบายผลิดผลผลิต ๕ ผลผลิต ดังนี้

๑. มีบัณฑิตการพยาบาลที่จบการศึกษาตามเป้าหมายและผ่านเกณฑ์คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์
๒. มีกำลังคนด้านสุขภาพระดับนานาชาติที่จบการศึกษาและได้รับการพัฒนาจากวิทยาลัยฯ
๓. มีผลงานวิจัย องค์ความรู้ด้านสุขภาพ และนวัตกรรมด้านการพยาบาลและการศึกษาพยาบาล
๔. มีบุคลากรและหน่วยงานด้านสุขภาพที่ได้รับการพัฒนาจากวิทยาลัยฯเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
๕. วิทยาลัยฯเป็นสถาบันอุดมศึกษาทางการพยาบาลชั้นนำที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในระดับชาติและนานาชาติ