นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร

นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร
1 พัฒนากระบวนทัศน์ของบุคลากร ให้มีความรู้สึกร่วมเป็นสมาชิกขององค์กร โดยมีเป้าหมายการพัฒนาองค์กรร่วมกัน
2 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่ม งาน ให้มีสมรรถนะรองรับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันของสังคมในปัจจุบันและอนาคต
3 ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานและดําเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนานาชาติ