นโยบายด้านวิจัยและงานสร้างสรรค์

นโยบายด้านการวิจัย

งานวิจัย องค์ความรู้ด้านสุขภาพ และการศึกษาพยาบาลของวิทยาลัยฯ สามารถสร้างคุณค่าและคุณประโยชน์แก่ระบบการศึกษาและสุขภาพของชุมชนและประเทศ 1) สนับสนุนส่งเสริมการผลิตผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ที่มีผลงานมีคุณภาพ สร้างความเข้มแข็งในทีมงานวิจัย
2) สนับสนุนให้อาจารย์มีการบูรณาการผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการศึกษา และบริการวิชาการแก่สังคม
3) ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยแก่สังคม ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
4) แสวงหาแหล่งทุนวิจัยภายนอก และสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ทำวิจัย