นโยบายด้านการจัดการศึกษาและพัฒนานิสิต

นโยบายด้านการจัดการศึกษาและพัฒนานิสิต

1 พัฒนาระบบและกลไกการจัดการศึกษา ให้ได้ผลลัพธ์การผลิตตามเกณฑ์มาตรฐาน ในระดับชาติและระดับสากล โดยคํานึงถึงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2 เน้นการใช้รูปแบบและวิธีการการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ และส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3 พัฒนาสิ่งสนับสนุน บรรยากาศ กิจกรรม และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะตามเอกลักษณ์บัณฑิตของสถาบัน