นโยบายด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒธรรม

นโยบายด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒธรรม
1) ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศองค์กรที่สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย
2) ส่งเสริม อนุรักษ์ และบูรณาการ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนการสอน และการวิจัย
3) สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีและศิลปะ ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และปฏิบัติจริง
4) สนับสนุนให้มีการวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ