บทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา

งานกิจการนิสิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ มีนโยบายให้นิสิตทุกคนได้มีอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับแนะนำด้านวิชาการ และช่วยเหลือให้คำปรึกษาในด้านส่วนตัว อารมณ์ สังคม เพื่อให้นิสิตทุกคนมีโอกาสประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน และเป็นผู้ที่พัฒนาตนเองในด้านวิชาการและคุณธรรมจนเต็มความสามารถ โดยนิสิตทุกคนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าเป็นนิสิตใหม่จนกระทั่งสำเร็จการศึกษา ซึ่งมีการดำเนินการ ดังนี้

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบงานให้คำปรึกษาจัดทำรายชื่อนิสิตที่เข้าใหม่ทุกคนให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบ และแจกคู่มือการให้คำแนะนำปรึกษาพร้อมกับแฟ้มประวัตินิสิต ในความรับผิดชอบให้แก่อาจารย์ทุกคน พร้อมทั้งเก็บข้อมูลไว้ที่ระบบฐานข้อมูลของวิทยาลัยฯ โดยคณาจารย์ นิสิต และบุคลากรของวิทยาลัยฯ สามารถสืบค้นได้

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบงานให้คำปรึกษาปฐมนิเทศนิสิตใหม่ โดยชี้แจงบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา

3. กำหนดวัน เวลาพบปะกันระหว่างอาจารย์และนิสิต พร้อมทั้งประกาศแจ้งให้อาจารย์และนิสิตทราบ โดยนิสิตทุกคนจะพบกับอาจารย์ปรึกษา ในวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ การเรียน และเรื่องอื่นๆ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะบันทึกข้อมูล ปัญหา แนวทางแก้ไขของการพบกันแต่ละครั้ง ในกรณีที่นิสิตมีปัญหา อาจารย์ที่ปรึกษาวิเคราะห์แยกปัญหาว่าเป็นปัญหาด้านการเรียน ปัญหาส่วนตัว หรือด้านอื่นๆ ถ้าเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ ก็ให้คำแนะนำไปตามเหมาะสม โดยประสานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แต่ถ้าเป็นปัญหาที่อาจารย์ที่ปรึกษาไม่สามารถแก้ไขได้เอง ให้ทำบันทึกต้องส่งต่ออาจารย์แนะแนว

4. ในกรณีที่ได้รับการส่งต่อ อาจารย์ผู้รับผิดชอบงานให้คำปรึกษาประสานงานกับอาจารย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อค้นหาสาเหตุ และแนวทางแก้ไข ในกรณีที่พิจารณาแล้วปัญหามีความรุนแรงที่ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ผู้รับผิดชอบงานให้คำปรึกษาทำบันทึกเสนอรองฯกลุ่มงานกิจการนิสิต เพื่อรับทราบปัญหาและดำเนินการต่อไป

5. รองฯกลุ่มงานกิจการนิสิตเสนอปัญหาของนักศึกษาต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อร่วมพิจารณาแก้ไข และให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม

6. อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำชั้นติดตามผลการช่วยเหลือและบันทึกลงในรายงาน

7. ผู้อำนวยการทำหนังสือแจ้งผู้ปกครองและเจ้าของทุน เพื่อรับทราบปัญหา รวมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหา

[pdf issuu_pdf_id=130217123938-ba743480001542a4acb1277bc860db75]

1. เป็นผู้เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ผู้บริหาร อาจารย์ และนิสิตาทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในวิทยาลัยฯ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือปัญหาที่จำเป็นต้องมีการติดต่อสื่อสาร หรือหาข้อมูลโดยรวดเร็ว อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นสื่อกลางระหว่างวิทยาลัยฯ กับนิสิต
2. เป็นผู้ที่รับนโยบายในด้านบริหาร วิชาการ งานกิจกานิสิตของวิทยาลัยฯ ไปปฏิบัติให้เกิดผลดีต่อ
การดำเนินงานในคณะโดยส่วนรวม
3. เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารและอาจารย์ของวิทยาลัยฯ ในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอน และปัญหาต่างๆ ของนักศึกษา เสนอแนะคณะในการปรับปรุงหลักสูตรให้สนองความต้องการของผู้เรียนและสังคมในปัจจุบัน รวมทั้งการปรับปรุงบริการนิสิตในด้านต่างๆ ดังนี้

ด้านวิชาการ

1. ให้คำแนะนำโปรแกรมการศึกษาตลอดทุกภาคการศึกษาตลอดหลักสูตร เพื่อให้นิสิตเตรียมความพร้อมทางการเรียน
2. ให้คำแนะนำนิสิตเกี่ยวกับวิธีการเรียน การค้นคว้า และติดตามผลการเรียนของนิสิตอย่างสม่ำเสมอ
3. ให้คำปรึกษาแนะนำหรือตักเตือน เมื่อผลการเรียนของนิสิตต่ำลง
4. ให้คำแนะนำและช่วยเหลือนิสิต เพื่อการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการเรียน
5. ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการคิดค่าคะแนนระดับเฉลี่ยของนิสิต

ด้านการปรับตัว

1. สร้างความมั่นใจให้กับนิสิต
2. แนะแนวทางการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม เพื่อนนิสิต ตลอดจนการปรับตัวเข้ากับระบบและระเบียบต่างๆในสถาบัน
3. ให้แนวความคิดเพื่อนิสิตจะได้ปรับตัวอย่างเหมาะสม

ด้านทุนการศึกษาและการช่วยเหลือด้านการเงิน

1. ศึกษาระเบียบเรื่องทุนต่างๆ เพื่อที่จะให้การช่วยเหลือนิสิตที่มีปัญหาทางการเงิน
2. สอบถามความต้องการทุนการศึกษาของนิสิต
3. หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความจำเป็นที่ต้องให้ความช่วยเหลือและบันทึกข้อมูลเหล่านั้นไว้ เพื่อให้สามารถใช้ได้ทันที
4. พิจารณาคัดเลือกจัดอันดับนิสิตที่สมควรได้รับทุนการศึกษา เพื่อเสนอขอรับทุนการศึกษา
5. บันทึกแจ้งความจำเป็นและข้อมูลประกอบเกี่ยวกับความต้องการและความจำเป็นของนิสิตให้ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับทุนการศึกษาทราบ

ด้านวินัย

1. รับทราบและรับผิดชอบในกรณีที่นิสิตมีพฤติกรรมไม่ถูกต้องเหมาะสมหรือทำผิดระเบียบวินัยของวิทยาลัยฯ เช่น ทุจริตในการสอบ แต่งกายผิดระเบียบ ใช้วาจาไม่เหมาะสมกับอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยฯ
2. รับผิดชอบในการปรับแต่งพฤติกรรมของนิสิตในความดูแลให้ถูกต้อง เหมาะสม และอยู่ในระเบียบวินัย

การพัฒนาความพร้อม เพื่อเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์

1. ให้ข้อคิดและแนะแนวทางปฏิบัติตน เพื่อที่จะเตรียมนิสิตไปสู่การเป็นคนเก่ง ดี มีสุข
2. สร้างเสริมให้นิสิตมีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง ตลอดจนพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อวิทยาลัยฯ สังคม คนรอบข้างและวิชาชีพพยาบาล

ด้านปัญหาต่างๆ

1. รับฟังปัญหาและช่วยแนะนำแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ เพื่อนักศึกษาจะได้คลายความทุกข์ ความวิตกกังวล เกิดมีกำลังใจที่จะต่อสู้ เพื่อให้สำเร็จการศึกษาได้ตามเวลา
2. ให้คำปรึกษาแก่นิสิตที่มีปัญหาตามกระบวนการให้การปรึกษา เพื่อให้นิสิตได้แนวทางในการแก้ปัญหาให้ตนเอง ทำให้เกิดความมั่นใจและภูมิใจว่าได้การแก้ปัญหาต่างๆ โดยใช้สติปัญญา ความสามารถ ของตนเอง
3. แนะนำให้นิสิตในความดูแลไปใช้บริการที่งานแนะแนวและให้การปรึกษา เมื่อนิสิตมีปัญหาที่ลึกซึ้งหรือซับซ้อน

ด้านอื่นๆ

1. ชี้แจงให้นิสิตเข้าใจหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาและหน้าที่ของนิสิตต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
2. กำหนดเวลาให้นิสิตเข้าพบ เพื่อขอคำปรึกษาแนะนำอย่างสม่ำเสมอ
3. สร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างนิสิต อาจารย์ และวิทยาลัยฯ
4. เก็บข้อมูลรายละเอียดของนิสิตที่อยู่ในความรับผิดชอบ
5. ประสานงานกับอาจารย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การช่วยเหลือ
6. ป้อนข้อมูลย้อนกลับมายังผู้บริหารและอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับปัญหาต่างๆของนิสิต