บันทึกการสัมภาษณ์และพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่นิสิต

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
บันทึกการสัมภาษณ์และพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่นิสิต ครั้งที่ 2 / ปีการศึกษา 2555
เพื่อมอบแก่นิสิตในงานพิธีรับหมวกและประดับเข็มชั้นปี วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555

วันที่สัมภาษณ์และพิจารณา
14 พฤศจิกายน 2555 เวลา 17.00 – 20.45 น.

คณะกรรมการสัมภาษณ์และพิจารณา

 1. ดร.สุชีวา วิชัยกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนิสิต ประธาน
 2. อ.สิริลักษณ์ ศรีเศวต อาจารย์ประจำชั้นปีที่ 4 กรรมการ
 3. อ.สิรินันท์ เจริญผล อาจารย์ประจำชั้นปีที่ 3 กรรมการ
 4. อ.เกตุนรินทร์ บุญคล้าย อาจารย์ประจำชั้นปีที่ 1 กรรมการ
 5. นส.อภิรดี ภูลายดอก ตัวแทนนิสิตชั้นปีที่ 4 กรรมการ
 6. นายณัฐปคัลภ์ อุปถัมภ์ ตัวแทนนิสิตชั้นปีที่ 3 กรรมการ
 7. นส.พัชรินทร์ ขาวเนตร ตัวแทนนิสิตชั้นปีที่ 2 กรรมการ
 8. นส.สุดารัตน์ กรองทอง ตัวแทนนิสิตชั้นปีที่ 1 กรรมการ
 9. ว่าที่ร.ต.หญิงรัศมิ์ลภัส ใจยะสิทธิ์ หัวหน้างานทุนการศึกษา กรรมการและเลขานุการ

ผลการสัมภาษณ์และพิจารณา จำแนกตามลักษณะของทุนการศึกษาดังนี้
ทุนการศึกษาที่คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา

1. ประเภททุนจากหน่วยงานต่างๆ
1.1 ทุนสมเด็จย่า๙๐ เป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่า ต่อเนื่อง 4 ปี ปีละ 8,000 บาท พิจารณาจากผู้ที่
ความประพฤติดี กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่1 หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ มีสติปัญญาดี ขยันหมั่นเพียรในการเรียน จำนวน 1 ทุน ได้แก่

 1. นางสาวพิมพ์วิภา อุณาพันธ์ นิสิตชั้นปีที่ 1

1.2 ทุนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่าแบบต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา พิจารณาจากผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติเรียบร้อยอย่างสม่ำเสมอ มีผลการเรียนดี และปฏิบัติงานดี จำนวน 2 ทุนทุนละ 20,000 บาท ได้แก่

 1. นางสาวพัชรินทร์ ขาวเนตร นิสิตชั้นปีที่2
 2. นางสาวปาลพัชร์ บัวขจร นิสิตชั้นปีที่2

1.3 ทุนบริษัท เป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่าต่อเนื่องจนจบการศึกษา
พิจารณาจากผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี ช่วยเหลือกิจกรรมของวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง มีจิตอาสาในการให้บริการแก่สังคม และมีภาวะผู้นำ สมควรเป็นแบบอย่าง จำนวน 1 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ได้แก่

 1. นายสันติภาพ ปั้นเงิน นิสิตชั้นปีที่ 1

2. ประเภททุนจากบุคคล
2.1 ทุน ดร.วิโรจน์ อิ่มพิทักษ์ เป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่าแบบต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา
พิจารณาจากผู้ที่ความประพฤติดี ใฝ่เรียนรู้ ช่วยเหลือกิจกรรมของวิทยาลัย และขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 1 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ได้แก่

 1. นางสาวขวัญตา ติวงค์ นิสิตชั้นปีที่ 3

2.2 ทุนดร.พนิต เข็มทอง เป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่า แบบต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา พิจารณา
จากผู้ที่ความประพฤติดี ใฝ่เรียนรู้ ช่วยเหลือกิจกรรมของวิทยาลัย และขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 1 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ได้แก่

 1. นางสาวรัตนขวัญ จันทกลม นิสิตชั้นปีที่ 2

2.3 ทุนคุณนงลักษณ์ ศรีสว่างและคุณสุภาวดี สุวรรณแสง เป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่า
แบบต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา พิจารณาจากผู้ที่ความประพฤติดี ใฝ่เรียนรู้ ช่วยเหลือกิจกรรมของวิทยาลัย และขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 1 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ได้แก่

 1. นายอาทิตย์ เอ่ยไฉน นิสิตชั้นปีที่ 1

2.4 ทุน อาจารย์ ชำนาญ ทองไพรวัลย์ เป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่า แบบต่อเนื่องจนสำเร็จ
การศึกษา พิจารณาจากผู้ที่ความประพฤติดี ใฝ่เรียนรู้ ช่วยเหลือกิจกรรมของวิทยาลัย และขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 1 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ได้แก่

 1. นางสาวมณฑญา เกษสีแก้ว นิสิตชั้นปีที่ 3

2.5 คุณนวมินทร์ เผือดโพธิ์ เป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่าแบบต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา
พิจารณาจากผู้ที่ความประพฤติดี ใฝ่เรียนรู้ ช่วยเหลือกิจกรรมของวิทยาลัย และขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 1 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ได้แก่

 1. นางสาวธีราวรรษ ไชยงาม นิสิตชั้นปีที่ 4

สรุป

เฉพาะในส่วนของทุนการศึกษาที่คณะกรรมการเป็นผู้สัมภาษณ์และพิจารณา ในภาพรวม มีผู้สมัครเข้ารับทุนการศึกษาครั้งที่2/2555 จำนวนทั้งสิ้น 12 คน พิจารณาให้ได้รับทุนทั้งหมดจำนวน 6 ทุน

หมายเหตุ

อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาครั้งนี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับทุนจากทุนการศึกษาให้เปล่าแบบไม่ต่อเนื่อง เปลี่ยนเป็นการให้ทุนการศึกษาแบต่อเนื่องจนจบการศึกษาทั้งหมดโดยในกรณีที่ทุนการศึกษาจากบุคคลหรือหน่วยงานที่มอบให้นิสิตเป็นแบบไม่ต่อเนื่องแต่นิสิตยังไม่สำเร็จการศึกษาให้ใช้เงินทุนราชพฤกษ์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เป็นเงินทุนอุดหนุนให้แทนจนกว่านิสิตจะสำเร็จการศึกษา ตามเกณฑ์ที่กำหนด และในกรณีที่นิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษา มีคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสม คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษามีอำนาจเพิกถอนสิทธิการได้รับทุนของนิสิตทันที

ว่าที่ ร.ต.หญิงรัศมิ์ลภัส ใจยะสิทธิ์
หัวหน้างานทุนการศึกษาและผู้บันทึกผลการพิจารณา
14 พฤศจิกายน 2555