ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2558ระบบคัดตรงจากพื้นที่

ติดตามข่าวสาร ได้ที่ http://admission.pi.in.th/admission/

ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2558ระบบคัดตรงจากพื้นที่ (ฉบับปรับปรุง)
กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลา สถานที่
1.การประชาสัมพันธ์ เดือน ธันวาคม 2557
เป็นต้นไป
๏ วิทยาลัยพยาบาลที่เป็นสถานศึกษา
๏ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
๏ สถาบันพระบรมราชชนก
http://admission.pi.in.th
http://www.facebook.com/pi.admission
2. การรับสมัคร สมัครด้วยตนเอง
– อัตราค่าสมัคร 100 บาท
วันที่ 5 – 12 มกราคม 2558 วิทยาลัยพยาบาลที่เป็นสถานศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่
รับสมัครและเข้าค่ายที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
เชียงใหม้
3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย วันที่ 20 มกราคม 2558 วิทยาลัยพยาบาลที่เป็นสถานศึกษา
4.ผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายตามประกาศข้อ 3
เข้าค่ายจำนวน 2 วัน
วัน 24 – 25 มกราคม 2558 วิทยาลัยพยาบาลที่เป็นสถานศึกษา
5.ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 27 มกราคม 2558 วิทยาลัยพยาบาลที่เป็นสถานศึกษา
6.การตรวจร่างกายและส่งผลการตรวจร่างงกาย วันที่ 28 – 30
มกราคม 2558
๏ ณ โรงพยาบาลของรัฐที่วิทยาลัยกำหนดหรือวิทยาลัยส่งตรวจตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้
– ส่งผลการตรวจร่างกาย ณ วิทยาลัยพยาบาลที่เป็นสถานศึกษาที่เป็นสถานที่รับสมัคร
7.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 31 มกราคม 2558 ๏ วิทยาลัยพยาบาลที่เป็นสถานศึกษา
8.การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
– กรณีผู้มีสิทธิเข้าศึกษาไมไปชำระค่าลงทะเบียน และ/หรือรายงานตัวเข้าศึกษา
ณ สถานศึกษาตามวัน – เวลา กำหนด
จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา
วันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ์ 2558 ๏ วิทยาลัยพยาบาลที่เป็นสถานศึกษา
๏ ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
9. การประกาศรายชื่อนักศึกษา วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ๏ วิทยาลัยพยาบาลที่เป็นสถานศึกษา
10.แจ้งสละสิทธิ์การเข้าศึกษา
– เพื่อขอใช้สิทธิ์การคัดเลือกระบบสอบตรง
– เพื่อมีสิทธิ์ในการสมัครระบบสอบกลาง
ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
วันที่ 17 เมษายน 2558
๏ วิทยาลัยพยาบาลที่เป็นสถานศึกษา
11.การรายงานตัวเข้าสึกษา
– ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ และปฐมนิเทศ
วันที่ 2 สิงหาคม 2558 ๏ วิทยาลัยพยาบาลที่เป็นสถานศึกษา
12.การเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 17 สิงหาคม 2558 ๏ วิทยาลัยพยาบาลที่เป็นสถานศึกษา