ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560

ติดตามข่าวสาร ได้ที่ http://admission.pi.in.th/admission/

กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลา สถานที่
1. การประชาสัมพันธ์ ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป ๏ เว็บไซต์ระบบรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก  http://admission.pi.in.th
๏ วิทยาลัยทุกแห่งในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
๏ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
2. ลงทะเบียนเป็นสมาชิก วันอาทิตย์ที่ 8 ถึงวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 ๏ เว็บไซต์ระบบรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก
http://admission.pi.in.th
3. การทำใบสมัคร
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
3.1 กลุ่มบุคคลทั่วไป
เลือกได้ 1 หลักสูตรไม่เกิน 4 ประเภทโควตา
3.2 กลุ่มพัฒนาบุคลากร
เลือกได้ 2 หลักสูตร
วันอาทิตย์ที่ 8 ถึงวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 ๏ เว็บไซต์ระบบรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก http://admission.pi.in.th

 

4. การชำระเงินค่าสมัคร 200 บาท วันอาทิตย์ที่ 8 ถึงวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560
๏ ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารไทยพาณิชย์
5. การแก้ไขข้อมูลหลังยืนยันใบสมัคร เฉพาะรายการที่กำหนดให้แก้ไขได้ วันอาทิตย์ที่ 8 ถึงวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 ๏ เว็บไซต์ระบบรับสมัครคัดเลือกฯ http://admission.pi.in.th

 

6. การตรวจสอบคะแนน GAT และ PAT2 และยืนยันหรือแจ้งแก้ไขคะแนนให้ถูกต้อง(เฉพาะกลุ่มบุคคลทั่วไป) วันเสาร์ที่ 28 มกราคม ถึง วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 ๏ เว็บไซต์ระบบรับสมัครคัดเลือกฯ http://admission.pi.in.th

 

7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
– กลุ่มบุคคลทั่วไปพยาบาล 2 เท่าและอื่นๆ 6 เท่าของจำนวนโควตา
– กลุ่มพัฒนาบุคลากร
วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ๏ เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
๏ เว็บไซต์ของวิทยาลัยทุกแห่ง
8. การสอบสัมภาษณ์ (ทั้ง 2 กลุ่ม)
– ยื่นหลักฐานตรวจสุณสมบัติ
– เข้าสัมภาษณ์
วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 (วิทยาลัยสามารถเพิ่มการสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ หากมีผู้สมัครจำนวนมากตามความเหมาะสม ๏ วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
9. การประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งตัวจริงและตัวสำรอง (ทั้ง 2 กลุ่ม) ภายในวันจันทร์ทรา 13 กุมภาพันธ์ 2560 ๏ เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
๏ เว็บไซต์ของวิทยาลัยทุกแห่ง
10. ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องตรวจร่างกาย (เฉพาะตัวจริง)(ทั้ง 2 กลุ่ม) วันอังคารที่ 14 ถึงวันพฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์ 2560  ๏ โรงพยาบาลของรัฐที่สามารถตรวจได้ครบตามแบบฟอร์มที่กำหนด
11. ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องส่งผลการตรวจร่างกาย (ทั้ง 2 กลุ่ม) ภายในวันพฤหัสดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560  ๏ วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
12. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ทั้ง 2 กลุ่ม) ภายในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ๏ วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์

 

13. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ตามวัน เวลาที่กำหนด (หากไม่ชำระเงินตามที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์)(ทั้ง 2 กลุ่ม) วันอังคารที่ 21 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ๏ วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
14. การประกาศหารายชื่อนักศึกษาใหม่  วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560  ๏ วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
15. การเรียกเพิ่มเติม
– กรณีมีผู้สละสิทธิ์
– จำนวนโควตาไม่ครบ
ตั้งแต่วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึงวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 ๏ วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
16. การประกาศผลผู้ผ่านคัดเลือกรอบที่ 2 (ทั้ง 2 กลุ่ม) ภายในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ๏ วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์

 

17.ผู้ผ่านคัดเลือกรอบที่ 2 ต้องตรวจร่างกาย (ทั้ง 2 กลุ่ม) วันพุธที่ 1 ถึงวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 ๏ โรงพยาบาลของรัฐที่สามารถตรวจได้ครบตามแบบฟอร์มที่กำหนด
18. ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 ต้องส่งผลการตรวจร่างกายรอบที่ 2 (ทั้ง 2 กลุ่ม) ภายในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 ๏ วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
19. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารอบที่ 2 (ทั้ง 2 กลุ่ม) ภายในวันจันที่ 6 มีนาคม 2560 ๏ วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
20. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา รอบที่ 2(ทั้ง 2 กลุ่ม) ตามวัน เวลาที่กำหนด(หากไม่ชำระเงินตามที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์) วันอังคารที่ 7 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 ๏ วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
21. การประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2  วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 ๏ วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
22. การประกาศผลผู้ผ่านเข้าคัดเลือกรอบที่ 3 (ทั้ง 2 กลุ่ม) ภายในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 ๏ วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
23. ผู้ผ่านคัดเลือกรอบที่ 3 ต้องตรวจร่างกาย (ทั้ง 2 กลุ่ม) วันพุธที่ 15 ถึง วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ๏ โรงพยาบาลของรัฐที่สามารถตรวจได้ครบตามแบบฟอร์มที่กำหนด
24. ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 3 ต้องส่งผลการตรวจร่างกายรอบที่ 2 (ทั้ง 2 กลุ่ม) ภายในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ๏ วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
25. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารอบที่ 3 (ทั้ง 2 กลุ่ม) ภายในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 ๏ วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์

 

26.  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา รอบที่ 3 (ทั้ง 2 กลุ่ม) ตามวัน เวลาที่กำหนด(หากไม่ชำระเงินตามที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์) วันอังคารที่ 21 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 ๏ วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
27.  การประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3 วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 ๏ วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
28.  รับแจ้งสละสิทธิ์ระบบคัดตรงจากพื้นที่ เพื่อขอใช้สิทธิ์ในการคัดเลือกระบบสอบกลาง ภายในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 ๏ วิทยาลัยในสังกัดพระบรมราชชนก
29. การรายงานตัวเข้าศึกษา
– ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่และปฐมนิเทศ
วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 ๏ วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
30. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 ถึง วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 ๏ วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
31. การเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 ๏ วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา