การรับสมัครบุคคลศึกษาหลักสูตรต่างๆในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

ติดตามข่าวสารได้ที่ http://admission.pi.in.th/admission/index.php/admis/calendar/1

ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลศึกษาหลักสูตรต่างๆในวิทยาลัยสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขระบบสอบตรง
กิจกรรมการดำเนินงาน ระยะเวลา สถานที่
1.การประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2557 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป สถาบันพระบรมราชชนก
๏ วิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
๏ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
๏ เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาของ
สถาบันพระบรมราชชนก
• http://admission.pi.in.th
2.ลงทะเบียนเป็นสมาชิกในระบบรับสมัคร 10 มีนาคม 2557
ถึงวันปิดรับสมัคร
(31 มีนาคม 2557)
เว็บไซต์ระบบรับสมัครนักศึกษาของ
สถาบันพระบรมราชชนก
• http://admission.pi.in.th
3.การรับสมัคร
• เลือกได้ 1 อันดับเท่านั้น
๏ การชำระเงินค่าสมัคร
• ค่าสมัคร 100 บาท
สมัครและชำระเงิน
ระหว่างวันที่
15-31 มีนาคม 2557
เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์
• ธนาคารกรุงไทย
• ธนาคารไทยพาณิชย์
4.การแก้ไขข้อมูลการสมัครหลังยืนยันใบสมัคร เฉพาะรายการที่กำหนดให้แก้ไขได้ ตั้งแต่วันที่ยืนยันใบสมัคร ถึง 8 เมษายน 2557 เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
5.๏ การตรวจสอบคะแนน O-NET
๏ การยืนยัน หรือแจ้งขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง
5-8 เมษายน 2557 ๏ เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
๏ งานจัดการศึกษา กลุ่มพัฒนาการศึกษา
สถาบันพระบรมราชชนก
• โทรศัพท์ 08 4384 6738, 08 4384 6782
08 7041 0119, 08 7057 9801
08 7058 0441, 08 7082 6702
08 8501 6036, 08 8501 6354
08 8501 6387, 08 9862 7449
• โทรสาร 0 2590 1831, 0 2590 1830
0 2580 8989
6.พิมพ์ใบสมัครฉบับสมบูรณ์จากระบบรับสมัครฯ 9-30 เมษายน 2557 ๏ เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
7.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ 17 เมษายน 2557 ๏ เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
๏ เว็บไซต์ของวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
8.ผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
๏ จัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามแบบฟอร์มรหัส entrn003
๏ ไปตรวจร่างกายให้เสร็จสมบูรณ์ทุกรายการ ก่อน วันสัมภาษณ์ ตามแบบฟอร์มรหัส entrn004
สำหรับนำไปยื่นในวันสัมภาษณ์
17-22 เมษายน 2557 ๏ โรงพยาบาลของรัฐ ที่สามารถตรวจได้ครบทุกรายการ ตามแบบรายงานการตรวจร่างกายที่กำหนดให้
9. ๏ การตรวจสอบคุณสมบัติ
• ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
• ยื่นผลการตรวจร่างกาย
๏ การสัมภาษณ์
• ยื่นแฟ้มสะสมงาน
• เข้าสัมภาษณ์
23 เมษายน 2557 ๏ วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
10.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 1 พฤษภาคม 2557 ๏ วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
11.การชำระเงิน สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
๏ ค่าบำรุงการศึกษา และค่าเล่าเรียน
1-6 พฤษภาคม 2557 ๏ ชำระผ่านบัญชีธนาคารของวิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
12.การประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ 9 พฤษภาคม 2557 ๏ เว็บไซต์ http://admission.pi.in.th
๏ วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
13.การแจ้งสละสิทธิ์การเข้าศึกษาด้วยตนเองตามแบบฟอร์มรหัส entrn008 ภายใน 30 พฤษภาคม 2557 ๏ วิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์
๏ วิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
๏ สถาบันพระบรมราชชนก
14.๏ การรายงานตัวเข้าศึกษา
• การลงทะเบียนนักศึกษาใหม่
• ทำหนังสือมอบตัว
๏ การปฐมนิเทศ
4 สิงหาคม 2557 ๏ วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา
15.การเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 18 สิงหาคม 2557 ๏ วิทยาลัยที่เป็นสถานศึกษา