ประกวดผลงานการประพันธ์ หัวข้อ “เทิดพระคุณครู”

ประชาสัมพันธ์ เชิญส่งผลงานเข้าประกวดในกิจกรรม
“นพรัตน์วชิระไหว้ครู วันที่ 4 กันยายน 2560

ขอเชิญนิสิตทุกคนส่งประกวดผลงานการประพันธ์ หัวข้อ “เทิดพระคุณครู” ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกรางวัลที่ 1 จะรับเกียรติ ยกมากล่าวคำ “เทิดพระคุณครู”
ผลงานมี 3 รางวัล
รางวัลที่ 1 ได้รับเงินสนับสนุนผลงาน จำนวน 1,000 บาท
รางวัลที่ 2 ได้รับเงินสนับสนุนผลงาน จำนวน 700 บาท
รางวัลที่ 3 ได้รับเงินสนับสนุนผลงาน จำนวน 300 บาท

ส่งผลงานผ่านครูประจำชั้น มาที่คุณขณิษฐา กองเป็ง เลขานุการกลุ่มงานกิจการนิสิต ห้องวิชาการ ชั้น 3 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม ๒๕๖๐ (เวลา 16.00น.)

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้