ประกาศการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๓ รายการ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๓ รายการ ให้กับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
ความเป็นมา
ตามรายการดังต่อไปนี้
๑. หุ่นฝึกช่วยชีวิตผู้ใหญ่ชนิดครึ่งตัวพร้อมสัญญาณแสดงผลการปฏิบัติ จำนวน ๒ ตัว
๒. หุ่นฝึกการพยาบาลขั้นพื้นฐาน จำนวน ๒ ตัว
๓. หุ่นจำลองฝึกทักษะด้านการตรวจวินิจฉัยโรคและช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง จำนวน ๑ ตัว