ประกาศบุคคลมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระบบคัดตรงพื้นที่ รอบที่ 2

ตามที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ โดยคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยให้บุคคลที่มีรายชื่อตามประกาศส่งผลการตรวจร่างกาย ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระแล้วนั้น บัดนี้มีบุคคลที่ส่งผลการตรวจร่างกาย และผลการตรวจร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาฯ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จึงขอประกาศบุคคลที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี   สระบุรี

  1. นางสาวชุติกาญจน์ ทองเกตุ
  2. นางสาววริษฐา สมเสียง
  3. นางสาวทัตพิชา สุขสุชีพ

วิทยาลัยฯ ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2559 ดังกล่าวข้างต้น ดำเนินการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาผ่านธนาคาร ระหว่างวันที่ 21 – 25 ธันวาคม 2558 และส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ www.bcnnv.ac.th/?page_id=5931 (ดาวน์โหลดขั้นตอนการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาได้ที่ www.bcnnv.ac.th) กรณีผู้มีสิทธิเข้าศึกษาไม่ไประเงินค่าบำรุงการศึกษา ตามวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา

     ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม  2558