ประกาศผลการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ วพบ.นพรัตน์วชิระ

ตามที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงาน
กลุ่มงานบัณฑิตศึกษา กลุ่มงานยุทธศาสตร์และพัฒนา แลักลุ่มงานกิจการนิสิต จำนวน 3 คน
โดยกำหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2557 เวลา
08.30 – 16.30 น กำหนดทดสอบสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 6 – 10 มกราคม 2557
และเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 17 มกราคม 2557 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป นั้น

บัดนี้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้คัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ตามลำดับ

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดดังนี้