ประกาศผลคัดเลือกจ้างเหมาบริการ

ตามที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากร ปฏิบัติงานนโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2561 นั้น

ขณะนี้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้พิจาณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้วโดยมีรายชื่อดังนี้

  1. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากร
    นายชิงชัย หวังพิทักษ์
  2. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานนโยบายและแผน
    นางนฤมล สะสมทรัพทย์
  3. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย
    ไม่มีผู้สมัคร

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ 25 กรกฎาคม เป็นต้นไป ในวันเวลาราชการ ณ งานพัสดุ กลุ่มงานอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

ประกาศ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561