ประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการด้านการสอน

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลฯ ยืนยันการเข้ารับราชการและดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน) กรณีตำแหน่งว่าง ภายในวันที่ 30 มกราคม 2557ตามแบบฟอร์มที่แนบท้ายประกาศ มาพร้อมนี้ หากผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลฯไม่แจ้งยืนยันในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์เข้ารับราชการและดำรงตำแหน่งดังกล่าว

สามารถดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่นี่