ประกาศขยายเวลารับสมัครข้าราชการเพื่อย้าย โอน บรรจุกลับ หรือเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

logo

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
ประกาศขยายเวลาเปิดรับสมัครข้าราชการเพื่อย้าย โอน บรรจุกลับ
หรือเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภททางวิชาการ


โดยผู้ประสงค์จะสมัครขอย้าย โอน บรรจุกลับ หรือเลื่อนระดับสมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ด้วยตนเองที่งานการเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เลขที่ ๖๘๑  ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐ ในวันเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๕๔๐-๖๕๐๐ ต่อ ๒๒๔ โดยสามารถ Download รายละเอียด    และเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่เข้ารับการประเมินผล และเอกสารประกอบการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานที่ขอเกื้อกูลกับตำแหน่งที่ขอประเมินผลทาง http://www.bcnnv.ac.th  ตั้งแต่วันที่ ๑๖ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ขยายเวลารับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๗

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ดังนี้
1. ดาวน์โหลดรายละเอียดการขยายเวลารับสมัคร
1. ดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบฟอร์มการสมัคร
2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมิน
3. ดาวน์โหลดเอกสารขอสมัครและเกื้อกูลฯ