ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560

ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นพรัตน์วชิระ

เรื่อง  การรับสมัครทุนการศึกษาประเภททุนให้เปล่า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
————————————

ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ  จะเปิดรับสมัครและคัดเลือกนิสิต    รับทุนการศึกษา  ประเภททุนให้เปล่า  ประจำปีการศึกษา ๒๕60   จึงกำหนดรายละเอียดและหลักเกณฑ์การรับสมัคร ดังนี้

 จำนวนและประเภททุนการศึกษา

 • ทุน สมเด็จย่า ๙๐ จำนวน  ๔ ทุน  รับสมัครนิสิตชั้นปีที่ ๑
 • ทุน GSK พยาบาลเพื่อชุมชน  จำนวน  ๑ ทุน  รับสมัครนิสิตชั้นปีที่ ๑
 • ทุน สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๑ ทุน รับสมัครนิสิต   ชั้นปีที่ ๑ – ๔
 • ทุน สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลและผดุงครรภ์ นพรัตน์วชิระ จำนวน ๔ ทุน  รับสมัครนิสิตชั้นปีที่ ๑
 • ทุน นายแพทย์ยุทธนา คุณอุสา ศุขสมิติ จำนวน ๑ ทุน  รับสมัครนิสิตชั้นปีที่ ๑
 • ทุน รศ.ดร.พนิต เข็มทอง จำนวน ๑ ทุน รับสมัครนิสิตชั้นปีที่ ๑
 • ทุน บริษัท ซี.วี.เอ็ม กรุ๊ป จำกัด จำนวน ๑ ทุน รับสมัครนิสิตชั้นปีที่ ๑
 • ทุน อาจารย์นันทิยา ปรีชาเสถียร จำนวน ๑ ทุน รับสมัครนิสิต ชั้นปีที่ ๑ – ๔
 • ทุน มูลนิธิท่านผู้หญิงดุษฎีมาลา จำนวน ๑  ทุน  รับสมัครนิสิตตั้งแต่ชั้นปีที่ ๒ – ๔
 • ทุน มูลนิธิสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน ๑ ทุน รับสมัครนิสิตชั้นปีที่ ๒ – ๔
 • ทุน ราชพฤกษ์ จำนวน ๑๒  ทุน  รับสมัครนิสิตชั้นปีที่ ๒ – ๔
 • ทุนมูลนิธิพระบรมราชชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูหัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี จำนวน ๑ ทุน รับสมัครนิสิตชั้นปีที่ ๒ – ๔

 คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา

นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดีขยันหมั่นเพียร  ช่วยเหลือกิจกรรมวิทยาลัย   มีความกระตือรือร้น  จิตอาสา  ผลการเรียนดี  และตาม  คุณสมบัติที่หน่วยงานเจ้าของทุนกำหนด

 การสมัครขอรับทุนการศึกษา

ขอรับใบสมัครได้ที่ เลขากลุ่มงานกิจการนิสิต อาคารเรียน ๒ ชั้น ๓ ห้อง ๓๐๗        เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์วิทยาลัย  http://www.bcnnv.ac.th  ได้ตั้งแต่ วันนี้   ถึงวันที่ ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๐

ขั้นตอนการคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุน

คัดเลือกใบสมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  ภายในวันที่  ๒๐ สิงหาคม ๒๕60  เวลา ๑๕.๐๐ น.  ที่เว็บไซต์วิทยาลัย  http://www.bcnnv.ac.th   สัมภาษณ์ในวันที่ ๒๑ – ๒๕   สิงหาคม  ๒๕๖๐ เวลา  ๑๗.๐๐ น.  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ในวันที่ ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๖๐  ทั้งนี้คำตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

หลักฐานการรับสมัคร

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา จำนวน  ๑ ชุด

การระงับทุนการศึกษา

                    ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ในคุณสมบัติต่าง ๆ ของผู้รับทุน ไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันในการรับทุน ลาพักการศึกษา ทำผิดวินัยนิสิต ในกลุ่มงานกิจการนิสิต งานทุนการศึกษา จะดำเนินการเรียกคืนทุนการศึกษา หรือระงับการให้ทุน จะพิจารณาดำเนินการตามระเบียบวินัยนิสิต

ประกาศ  ณ  วันที่   ๘     เดือน  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ดาวน์โหลดประกาศ