ประกาศรับสมัครทุน ประจำปีการศึกษา 2561

ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จะเปิดรับสมัครและคัดเลือกนิสิตรับทุนการศึกษา ประเภททุนให้เปล่าแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2561

คุณสมบัติผู้ขอรับทุนการศึกษา

นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร ช่วยเหลือกิจกรรมวิทยาลัย มีความกระตือรอร้น จิตอาสา ผลการเรียนดี และตามคุณสมบัติที่หน่วยงานหรือเจ้าของทุนกำหนด

การสมัครขอรับทุนการศึกษา

ขอรับใบสมัครได้ที่ เลขากลุ่มกิจการนิสิต อาคารเรียน 2 ชั้น 3 ห้อง 307  เวลา  08:30-16:30 น. หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์วิทยาลัย http://www.bcnnv.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2561