ประกาศรับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยน

30_bcnnv_logo

ประกาศรับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยน

ระหว่างวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

และสถาบัน STIKES Bali และ University of Muhamadiya Jarkatar ประเทศอินโดนีเซีย

ด้วยงานวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

ได้จัดทําโครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์

และนักศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ซึ่งจะดําเนินการใน ๒ สถาบัน คือ STIKES Bali และ University of Muhammadiya

Jakarta ประเทศอินโดนีเซีย มีระยะการดําเนินการ ๓ สัปดาห์ ในเดือนมิถุนายน

๒๕๕๘ โดยกําหนดให้มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนในระดับชั้นปีที่ ๒ และ ๓ สถาบันละ ๓ คน

หากนักศึกษาท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการ ดังกล่าว สามารถแจ้งความประสงค์

และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.bcnnv.ac.th หรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ ดร. สุนันทา ทองพัฒน์

หรือ ดร. สนธยา มณีรัตน์ อาคารเรียน ๑ ชั้น ๖ ห้องบัณฑิตศึกษา ภายในวันที่ ๑๕

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่