ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด  ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทำความสะอาด  จำนวน ๑ อัตรา

ขอบข่ายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ

๑.๒ ทำความสะอาดอาคารสถานที่ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๒ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ค่าตอบแทน  ๘,๐๐๐  บาท (แปดพันบาทถ้วน) /คน/เดือน

 ๒. คุณสมบัติทั่วไป

๒.๑  มีสัญชาติไทย

๒.๒  มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี

๒.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๔  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

 ๓. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

๓.๑  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑x๒นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน   ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๑ รูป

๓.๒  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน  อย่างละ ๑ ฉบับ

๓.๓  สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)

ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ

ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

๔. วัน เวลา การขอรับใบสมัคร ยื่นใบสมัคร และการสอบสัมภาษณ์

ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครและสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐  เวลา ๘.๓๐- ๑๖.๓๐ น. และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๗ มิถุนายน  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐น. ณ ห้องประชุม ๒๐๒

๕. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันที่  ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว

๖. การทำสัญญาจ้างผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องทำสัญญาจ้าง เพื่อปฏิบัติงานเป็นจ้างเหมาบริการทำความสะอาดกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ภายในวันที่  ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

ประกาศ วันที่  ๒๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๐