ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ มีประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ เป็น นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 คน และ เป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 คน รวมจำนวน 2 คน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่งงานที่ปฏิบัติ : นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์
ค่าตอบแทน : 15,000 บาท/เดือน
ระยะเวลาจ้าง 6 เดือน (1 เมษายน – 30 กันยายน 2558)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานทางด้านโสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งมีลักาณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ นำมาดัดแปลงและเผยแพร่ในรูปแบบของโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ การเลือกใช้เทคนิคหรืออุปกรณ์ในการบรรยายการประชุม การฝึกอบรม และนิทรรศการ ผลการปฏิบัติงานตามโครงการและแผนงานของส่วนราชการต่างๆ การควบคุมการใช้ การจัดหา และการเก็บรักษาโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ปฏิบัติด้านช่างภาพการแพทย์ และปฏิบัติหน้าอื่นที่เกี่ยวข้อง

ชื่อตำแหน่งงานที่ปฏิบัติ : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน
ระยะเวลาจ้าง 6 เดือน (1 เมษายน – 30 กันยายน 2558)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะ เกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงในระดับประเทศ รวมถึงประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการของส่วนราชการ หรือใช้เป็นข้อมูลสำหรับกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับประเทศ แล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการการสมัคร
โหลดแบบฟอร์ม คลิกที่นี่
กรอกรายละเอียด ส่งใบสมัคร อีเมล์ถึง [email protected]
หมดเขตส่ง 20 มี.ค. 58