ประกาศรับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 (รอบรับตรงจากพื้นที่)

ประกาศรับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 (รอบรับตรงจากพื้นที่)

รายละเอียด

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
📢📢ประกาศรับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 (รอบรับตรงจากพื้นที่)
วิทยาลัยรับสมัครโควตาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นครนายก
💻💻รับสมัครผ่าน ระบบ https://admission.pi.in.th วันที่ 18 – 29 มกราคม 2564
คุณสมบัติ
เป็นผู้กำลังศึกษาชั้น ม.6 (ผลการเรียน 5 เทอม) GPAX ไม่น้อยกว่า 2.50
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต ผล GPA ไม่น้อยกว่า 2.50
กลุ่มสาระฯ รู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ผล GPA ไม่น้อยกว่า 2.50
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ผล GPA ไม่น้อยกว่า 2.50
>>>แบบฟอร์มเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร
– ทป.001-1 รายการเอกสารหลักฐาน ประกอบการสมัคร https://admission.pi.in.th/…/%E0%B8%97%E0%B8%9B.001-1_.pdf
-ทป.002 หนังสือรับรองการเป็น อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.)
-ทป.003 หนังสือรับรองการใช้สิทธิ์บุคลากร สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
-ทป.005 หนังสือรับรองข้อมูลการศึกษา
-ทป.006 หนังสือรับรองคุณสมบัติผู้เรียนมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สอบถามเพิ่มเติม

📞📞สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ งานทะเบียน วัดและประเมินผล โทร.02-540-6500 ต่อ 2339

📞📞 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โทร. 02-590-1926 official line : shorturl.at/jlpBC