ประกาศราชชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2559 ระบบคัดตรงจากพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

30_bcnnv_logo

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2559 ระบบคัดตรงจากพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จากที่คณะกรรมการดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2559 ระบบคัดตรงจากพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในระหว่างวันที่ 9 – 20 พฤศจิกายน 2558 โดยบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ จำนวน 107 คน ให้มารายงานตัว ณ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.00 – 08.30 น. กรณีผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ไม่มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์

Untitled-1