ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 รอบการรับตรงจากพื้นที่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563 รอบการรับตรงจากพื้นที่ ดาวน์โหลด

ขอให้ผู้มีรายชื่อไปรายงานตัวเพื่อเตรียมความพร้อมที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระท่เป็นสถานศึกษา ในวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

หากไม่มารายงานตัวตามวันดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์