ประกาศรายชื่อผูู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 10

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

ประกาศรายชื่อผูู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 10

สอบข้อเขียนในวันที่ 7 เมษายน 2561 การสอบข้อเขียน แบ่งเป็น 2 ชุดข้อสอบ ประกอบด้วย

เวลา 08.30 – 09.45 น. สอบชุดที่ 1 วิชา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

เวลา 10.00 – 11.15 น. สอบชุดที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น

ประตูห้องสอบเปิดเวลา 8.15 น. เริ่มสอบชุดที่ 1 เวลา 8.30 น. และหมดเวลาเข้าห้องสอบเวลา 8.45 น.

สถานที่สอบ อาคารเรียน 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

โปรดตรวจสอบห้องสอบของท่าน ได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ด้านหน้าอาคารเรียน 2 ในวันที่สอบโปรดเตรียม 

  1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
  2. บัตรประจำตัวสอบ ส่วนที่ 2
  3. ปากกาสีน้ำเงิน ดินสอ 2B ยางลบ

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดในการสอบเพิ่มเติม