ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตรวจร่างกาย การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561

ตามที่ สถาบันพระบรมราชนกได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตรวจร่างกาย การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561 ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 และวิทยาลัยที่เป็นสถานที่สัมภาษณ์ได้ดำเนินการตรวจสอบผลการตรวจร่างกาย ระหว่างวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2561 และบันทึกผลการตรวจร่างกายในระบบรับสมัครที่สถาบันพระบรมราชชนก ตามกำหนดเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นวิทยาลัยฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561 สถานศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ให้ไปชำระเงินค่าลงทะเบียนฯ ผ่านบัญชีธนาคาร ตามแบบฟอร์มที่กำหนดระหว่างวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2561 โดยดาวน์โหลดเอกสารชำระเงินได้ที่ http://admission.pi.in.th
หากผู้ใดไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนตามวัน เวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ และ วิทยาลัยฯ จะดำเนินการเรียกรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลำดับต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

คลิกดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตรวจร่างกาย