ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้ารับการอบรม

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้ารับการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 11 ปีงบประมาณ 2562-2563

ตามที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรม ในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 11 ประจําปีงบประมาณ 2562-2563  โดยทําการสอบ ข้อเขียนวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 และทําการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ไปแล้วนั้น ได้มีผู้ผ่านการคัดเลือก จํานวน 57 คน ดังนี้ (ตามเอกสารแนบ)

โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตัวจริง นำผลการตรวจร่างกายส่งระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ – ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องวิชาการ ชั้น ๓ อาคารเรียน ๒ ละยืนยันการเข้าอบรมโดยการชำระค่าลงทะเบียนเข้าอบรมทางธนาคาร ระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ – ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยสามารถดาวน์โหลดใบชำระค่าลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์ www.bcnnv.ac.th หากพ้นกำหนดวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าอบรมฯ ทั้งนี้ หากวิทยาลัยฯ ตรวจพบว่าเอกสารทางการศึกษา และหลักฐานการตรวจร่างกายไม่เป็นไปตามคุณลักษณะของผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมฯ หรือเอกสารอื่นๆ เป็นเท็จ วิทยาลัยฯ จะถือว่าบุคคลนั้นไม่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมในครั้งนี้

ดาวน์โหลดเอกสารชำระค่าลงทะเบียน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการตรวจร่างกาย