รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 2

สถาบันพระบรมราชชนก

สถาบันพระบรมราชชนก
ระบบรับสมัครนักศึกษา ระบบกลาง (Admission) ประจำปีการศึกษา 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 2
สถานที่ตรวจหลักฐานและสัมภาษณ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 – เริ่มรายงานตัว เวลา 8:00 – 12:00 น.
ให้ไปรายงานตัว ยื่นหลักฐาน ผลตรวจร่างกายและเข้าสัมภาษณ์
ตามวันและเวลาที่กำหนด หากไม่ไปถือว่าสละสิทธิ์

สามารถดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่นี่