ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ข้อเขียนหลักสูตรอบรมประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ข้อเขียนหลักสูตรอบรมประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557

คณะกรรมการบริการวิชาการ มีมติประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ข้อเขียน เพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ จำนวน 182 คน เรียงตามรหัสผู้สมัคร ดังแนบท้ายประกาศนี้