ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการแลกเปลี่ยนสุขภาวะ และวัฒนธรรม

30_bcnnv_logo

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการแลกเปลี่ยนสุขภาวะ และวัฒนธรรม

ณ STIKES Bali และ Muhamadiya  Jakarta, Indonesia

 ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗  

ชั้นปีที่ ๓

1. นางสาวชุติมา เก่งสุวรรณกุล

2. นางสาวดวงเดือน เกตุสุนทร

3. นายรฤก ศรีฤกษ์

4. นายวันชนะ คําผ่อง

5. นางสาววิภาวรรณ ป้องกันภัย

6. น.ส. ศุภรดา ธีระเดชชูศักดิ์

7. นายสันติภาพ ปั้นเงิน


ชั้นปีที่ ๒

1. นางสาวกนกพร เจริญสุข

2. นางสาวควินณา วิเศษชาติ

3. นางสาวทัศนีย์ สายศรี

4. นางสาวมินตรา สามารถ

5. นางสาวรวิพร พนาชาติ

6. นางสาวสุคนธมาศ ตาลเจริญ

7. นายอิทธิพัทธ์ พงษ์กายี

8. นางสาวอุทัยวรรณ มากมูล

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ มารายงานตัวและลงทะเบียนเพื่อรับการสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ ๒๑  ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น.  ณ ห้อง ๖๐๔  ชั้น ๖  อาคารเรียน ๒  หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ ดร.สนธยา   มณีรัตน์   โทร ๒๒๐หรือ ๐๘๑๗๑๙๕๔๐๔

 

 

งานวิเทศสัมพันธ์