ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 9

ขอให้ผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มาสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 08.00 – 12.00 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ โดยในวันที่สัมภาษณ์ หลักฐานการสมัครที่ยังไม่สมบูรณ์มาแสดงต่อคณะกรรมการ หากผู้มีสิทธิ์ตามรายชื่อดังกล่าวนี้ ไม่มาสอบสัมภาษณ์ภายในวันเวลาที่กำหนดและขาดเอกสารตามที่ระบุไว้ จะถือว่าสละสิทธิ์ (เอกสารการตรวจร่างกายยังไม่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์)

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดเอกสารกรอกประวัติส่วนตัว