ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ PN10

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 10 ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มาสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ โดยในวันที่มาสัมภาษณ์ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ นำหลักฐานการสมัครตัวจริง พร้อมทั้งหลักฐานที่ไม่สมบูรณ์มาแสดงต่อคณะกรรมการฯ หากผู้มีสิทธิ์ฯ ตามรายชื่อดังกล่าวนี้ ไม่มาสอบสัมภาษณ์ภายในเวลาที่กำหนดและขาดเอกสารตามที่ระบุไว้ จะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่