ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงอิสระ

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

เรื่อง    รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงอิสระ

……………………………………………………………………………………..

ตามที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงอิสระ เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นวิทยาลัยฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงอิสระ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ให้รายงานตัวเข้าศึกษา ชำระค่าลงทะเบียนการศึกษาและค่าใช้จ่ายแรกเข้า ดังนี้
1. ผู้หญิง จำนวนเงิน  31,300.00 บาท
2. ผู้ชาย จำนวนเงิน   29,400.00 บาท

ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ในวันอังคาร ที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น.

หากผู้ใดไม่รายงานตัวเข้าศึกษาตามวัน เวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์

 

ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม  2561

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาการรับตรงอิสระ