ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2562

ตามที่ สถาบันพระบรมราชชนกประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรต่างๆ วิทยาลัยในสังกัด ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงจากพื้นที่ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2562 ไปแล้วนั้น บัดนี้มีผู้ผ่านการสมัครและเข้ารับการสัมภาษณ์ วิทยาลัยพยาบาลบรม ราชชนนี นพรัตน์วชิระ จึงขอประกาศบุคคลที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เข้ารายงานตัวเพื่อ ยื่นเอกสารและสัมภาษณ์ ณ อาคารเรียน 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 8.00 – 12.00 น. กรณีผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ไม่มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์

ระบบสมัครรับนักศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก

เอกสารที่ต้องนำมายื่นในวันสัมภาษณ์ โดย
พิมพ์แบบฟอร์มจากระบบ admission (รหัส entrn003) และจัดเรียงเอกสารดังนี้
1. ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบรับสมัคร admission โดยตรง (ติดรูปและลงรายมือชื่อ)
2. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา
3. ทะเบียนบ้านของผู้สมัครพร้อมสำเนา
4. ทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นภูมิลำเนาในการสมัคร(ถ้าเป็นของตนเองให้ใช้ทะเบียนบ้านตามข้อ 3) ถ้าใช้ภูมิลำเนาของ บิดาหรือมารดาในการสมัคร บิดาหรือมารดา ต้องมีภูมิลำเนาอาศัย ณ ปัจจุบัน (ไม่น้อยกว่า 5 ปี)
5. กรณีใช้สิทธิ์บุตรบุคลากร กระทรวงสาธารณสุข (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง) ต้องใช้หลักฐาน
5.1 สำเนาบัตรประจำตัว
5.2 หนังสือรับรอง ลงนามโดย สสจหรือ ผอ.รพ.ศูนย์/ทั่วไป
7. ระเบียนสะสมแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน
8. หนังสือรับรองหน่วยกิต แบบฟอร์มจากระบบสมัครรับนักศึกษา (รหัส entrn006) จากสถานศึกษา